• A. Şirketler Hukuku

  • Yerli ve Yabancı Şirket Kuruluşu, Şube kuruluşu ve İrtibat Ofisi açılışı
  • Şirket Yapılandırması
  • Şirket Tasfiyesi
  • Şirket Ana Sözleşmesi ve Hissedarlar Sözleşmesi
  • Şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları
  • Şirketlerin günlük hukuki ve idari işlemleri (Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Pay Defteri, Hisse Senetleri)
  • Ticari akitlerin ve diğer sözleşmelerin kaleme alınması, incelenmesi ve müzakeresi
  • Hisse Devralma İşlemleri
  • Hukuki Durum Tespiti (“Legal Due Diligence”)
  • Özelleştirme
  • Halka Arz

   

  B. Birleşme & Devralma

  • Uluslararası Birleşme ve Devralma
  • Durum Tespiti Çalışması
  • Hisse Devir ve Hissedarlar Sözleşmesinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi
  • Ortak Girişim
  • Özel Girişim ve Risk Sermayesi
  • Şirket Bölünmesi
  • Borç Yapılandırması
  • Yönetim Satın Alma İşlemi (MBOs)

   

  C. İş Hukuku

  • İş Hukuku Davaları
  • İş Sözleşmeleri
  • İşten Çıkarma & İstifalar
  • İşyeri Güvenliği & Sağlığı
  • Alt İşverenlik
  • Sendika
  • Tazminat & Haklar
  • Toplu İşten Çıkarma

  D.Rekabet Hukuku

  • Yerel ve Uluslararası Birleşme ve Devralma operasyonlarına ilişkin hususlarda hukuki danışmanlık hizmetleri, Rekabet Kurulu’na birleşmeye ilişkin bildirimlerin hazırlanması ve bunların takibinin yapılması  
  • Müvekkil şirketlerin, grup şirketleri, dağıtıcı, acente ya da bayileri ile olan sözleşmelerin rekabet hukuku bakımından değerlendirilmesi ve incelenmesi
  • Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmalarda müvekkil şirketlerin temsili, Rekabet Kurumu kararlarına karşı itiraz yapılması ve buna ilişkin yasal işlemlerin yürütülmesi
  • Müvekkil şirketlerin rekabet hukuku gereklerine uygun olarak işlem yapmasının sağlanması
  • Anti-damping soruşturmaları, korunma önlemi soruşturmaları, telafi edici vergi soruşturmaları, anti-damping önlemleri ve diğer uluslararası ticaret tedbirleri ve uygulamaları kapsamında, yerli ve yabancı üretici, ihracatçı ve ithalatçı şirketlere hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri
 • A. Dava ve Tahkim Uygulamarı

  • Hukuki ihtilafların yargılanma sürecinde müvekkillerin temsili
  • Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümü  
  • Tahkim (Tahkim başvurularının yapılması, Tahkim duruşmalarına katılım ve müvekkilin temsili)
  • Yerel ve uluslararası dava ve tahkim süreçlerinin koordine edilmesi ve takibi

  B. Uluslararası Ticaret ve Gümrük İhtilafları

  • Gümrük ve Uluslararası Ticaret hukuku mevzuatın kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Vergilendirme sürecinden doğan ihtilafların çözümü
  • Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği
  • Müvekkil şirketlerin işlemlerinin vergi hukukuna uygun olarak yapılmasının sağlanması
  • Şirket ortaklarının vergisel yükümlülükleri konusunda hukuki danışmanlık
  • Vergi mevzuatına göre düzenlenmesi ve ibraz edilmesi gereken belge ve defterlerin denetlenmesi

  C. Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Marka, patent ve diğer sınai mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması
  • Uluslararası marka araştırması, tescili, korunması ve devri işlemleri
  • Fikri mülkiyet haklarına tecavüz, haksız rekabet gibi konularda adli, cezai ve idari işlemlerin yürütülmesi
  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz işlemlerinin yapılması
  • İhlal ve İptal davalarının açılması ve takibi
  • Taklit ve korsan ürünle mücadele, bunlara yönelik arama ve toplama kararları için gerekli müracaatların yapılması ve yasal işlemlerin yürütülmesi
  • Taklit ürünlerle ilgili Gümrüklerde el koyma işlemlerinin ifası için gerekli müracaatların yapılması
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
  • Geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş hazırlanması  

  D. İcra & İflas Hukuku

  • Alacak tahsilâtı için icra takip işlemlerinin yerel ve uluslararası makamlar nezdinde yürütülmesi
  • İcra hukuk (şikayet, itiraz, istihkak, tahliye v.b) ve ceza (taahhüdü ihlal, mal kaçırma, ticareti terk, v.b.) davalarının takibi ve vekilliği
  • Şirketlerin borca batıklık durumunun denetlenmesi; borca batık şirketlerin yapılandırılması, iflas erteleme, iflas, konkardato vb. işlemlerin yürütülmesi
 • A. Amerika Birleşik Devletleri’nde Yatırım ve Yatırımcı Vizesi Danışmanlığı

  • A.B.D.’de planlanan iş veya yatırım projesi ile ilgili kapsamlı bir durum tespit çalışması yapılması
  • A.B.D.’de alternatif iş modelleri dahil her türlü şirket veya ortaklık kuruluşu
  • A.B.D.’de şirket veya stratejik ortaklıklara yönelik birleşme – devralma işlemleri, gayrimenkul alım-satım işlemleri
  • Her türlü stratejik ortaklık, bayilik/dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve uygulanması
  • A.B.D.’de geçerli olan yabancı yatırım, regülasyon ve vergi hukukuna ilişkin uyum koşullarının yerine getirilmesi ve buna ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri
  • A.B.D.’de ulusal ve federal ölçekte yürürlükte olan uluslararası ticaret ve ithalat-ihracat izinlerine yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri
  • A.B.D. yerel temsilcilikleri ve/veya diğer yetkili idareler nezdinde yatırımcı vizeleri, çalışma izni ve oturum alınması gibi konularda vize başvuru dosyalarının hazırlanması
  • A.B.D. kanunlarına uygun her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, müzakeresi ve tadili
  • A.B.D.’de fikri ve sınai mülkiyet hukuna ilişkin marka koruma ve lisanslama sözleşmelerinin hazırlanması ve buna ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri
  • A.B.D.’de gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projesi kapsamında yatırım ve finansman kaynaklarının yasal yollarla edinildiğine dair resmi makamlar nezdinde hukuki açıklamaların yapılması
  • A.B.D. büyükelçiliği veya diğer resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde, müvekkillerin vize mülakat süreçlerine hazırlanması konusunda destek oluyoruz.

  B. Proje Finansmanı

  • Yatırım ve Proje Finansmanına yönelik müzakerelerde müvekkil şirketlerin temsili
  • Yap-İşlet-Devret, Yap-Sahip Ol-İşlet, İşletim Hakkı Devri temelinde gerçekleştirilen Kamu-Özel Ortaklığı projelerinin proje finansmanı alanında hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Projenin hukuki ön değerlendirmesi, organizasyonu ve hukuki inceleme raporlarının yazılması
  • Ortak Girişim ve Konsorsiyum anlaşmalarında hukuki danışmanlık
  • Projenin finansal yapılandırması ve teminatlandırılmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Proje finansmanı uygulamalarından doğan hukuki ihtilafların çözümü

  C. Bankacılık ve Finans

  • Devralma Finansmanı
  • Kurumsal Finansman
  • Proje Finansmanı
  • Sermaye Piyasaları
  • İşletme Finansmanı
  • Varlığa dayalı Menkul Kıymet İhracı
  • Yapılandırılmış Finansman  
  • Bankaların, Finansal Hizmet Kurumlarının, Yatırım Fonlarının ve Finansal Piyasa ve Yatırım Ürünleri Şirketlerinin Kurulması ve Danışmanlığı

  D. İlaç ve Sağlık Hukuku

  • Gizlilik, İlaç Üretim, Geliştirme, Distribütörlük ve diğer tüm ticari sözleşmelerinin  hazırlanması, incelenmesi ve hukuki görüş bildirilmesi
  • İlaç ve tıbbı cihazların ruhsatlandırma sürecinin koordine edilmesi ve gerekli müracaatların yapılması
  • Farmasötik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının tescili
  • Sınai Mülkiyet Davaları
  • İlaç hammaddeleri alım-satım sözleşmelerin hazırlanması
  • İlaç ve Sağlık Hukukundan doğan uyuşmazlıklar ile akdi ve idari ihtilafların çözümü,   dava takibi
  • Sağlık sektöründe gerçekleşen Kamu-Özel Ortaklığı projelerinde hukuki danışmanlık hizmetleri

   

  E. Havacılık Hukuku

  • Havayolu şirketleri, havalimanı işletmecileri, yer hizmeti sağlayıcıları ve diğer havacılık firma ve kuruluşlarına yönelik Türk ve uluslararası hava taşımacılığı ve havacılık hukuku alanlarında danışmanlık hizmetleri
  • Uçak finansman ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi (örneğin, yerli ve yabancı banka ve finansman kuruluşları tarafından sağlanan kredi ve finansman kaynakları, uçak kredi teminat işlemleri)
  • Uçak alım-satım işlemleri
  • Uçak finansal ve operasyonel kiralama işlemleri
  • Uçak ve diğer havacılık hukuku hususlarına ilişkin sigortalama işlemleri
  • Havayolu kuruluşu, uçuş izinleri alınması konularında hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde uçak tescil işlemleri
  • Havayolu, havalimanı ve diğer havacılık personeli hizmet ve iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
  • Yolcu ve kargo kayıp/zarar uyuşmazlıklarının çözümü

   

  F. Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

  • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) kuruluşu ve yönetimi
  • FIDIC Sözleşmeleri
  • Gayrimenkul Finansmanı
  • Gayrimenkul Hukuki Durum Tespiti
  • İmar ve Çevre Hukuku
  • İntifa hakları
  • Kiralama & Satış Sözleşmesi
  • Yatırım & Planlama (Otel, alışveriş merkezleri, turizm alanları)

  G. Özelleştirmeler

  • Özelleştirme ihalelerine katılım şartnamelerinin alınması ve incelenmesi
  • Özelleştirme uygulamalarının hukuki altyapısının oluşturulması
  • Devralınacak varlık ve işletmelerin hukuki analizi ve hukuki risk değerlendirmesi
  • İhalelerde temsil ve danışmanlık hizmetleri
  • Kamu kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesi

  H. Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

  • Lisanslama süreci idari iş ve işlemlerin yürütülmesi, bu işlemlerden doğan hukuki ihtilafların çözümü
  • Özelleştirme, Kamulaştırma, Arazi tahsisi işlemlerine yönelik danışmanlık hizmetleri
  • Finansman müzakereleri kapsamında danışmanlık hizmetleri
  • Hukuki Durum Tespiti (“Legal Due Diligence”)
  • Yatırım Teşvik mevzuatı danışmanlık hizmetleri
  • Ekipman tedarik, montaj, nakliye, inşaat ve satış sözleşmelerinin kaleme alınması, incelenmesi ve müzakeresi
  • Proje yatırım ve işletme süresince ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümü
  • Enerji firmaları ile diğer yerli ve yabancı şirketler arasında işbirliği, stratejik ortaklık, hisse devri gibi işlemlerde danışmanlık hizmetleri  
  • Enerji piyasası mevzuatının takibi ve müvekkilin bilgilendirilmesi, mevzuatta yapılan değişiklikler ile yeni yöntem ve stratejilerin belirlenmesi

  I. Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri

  Hukuk büromuzun kardeş kuruluşu ALBARS Kurumsal Finans Danışmanlığı A.Ş. aracılığıyla yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

  • Hızlı tüketim malları, enerji, altyapı, finans, ilaç ve sağlık sektörleri başta olmak üzere piyasa araştırması ve sektör analizi
  • Finansal modellemeler
  • Yatırım alanı seçimi ve planlama çalışmaları
  • Proje ve uygulamaların yönetimi